tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Sôi Động Thị Trường Mai Vàng và Các Dạng "Độc, Lạ" Tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (37 อ่าน)

22 พ.ค. 2567 16:17

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">S&ocirc;i Động Thị Trường Mai V&agrave;ng v&agrave; C&aacute;c Dạng "Độc, Lạ" Tại Thủ Đức, TP Hồ Ch&iacute; Minh

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y n&agrave;y, l&agrave;ng mai v&agrave;ng tại Th&agrave;nh phố Thủ Đức (TP Hồ Ch&iacute; Minh) trở n&ecirc;n s&ocirc;i động khi kh&aacute;ch h&agrave;ng bắt đầu t&igrave;m đến để xem v&agrave; thu&ecirc; hoặc mua cay hoa mai vang . Những nh&agrave; vườn cũng rất bận rộn khi họ thu hoạch l&aacute; mai v&agrave; vận chuyển c&acirc;y ra để ch&agrave;o đ&oacute;n kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đặc biệt, c&aacute;c c&acirc;y mai "độc, lạ" c&oacute; h&igrave;nh dạng như quả b&oacute;ng, tr&aacute;i tim, hoặc con chim... Với gi&aacute; từ 300 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng cũng thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều người chơi mai.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n của b&aacute;o Tin tức đ&atilde; ghi nhận tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Quốc Lộ 13... C&oacute; nhiều điểm b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; mai để trưng Tết Nh&acirc;m Dần. C&aacute;c chậu mai n&agrave;y đều được lấy từ c&aacute;c nh&agrave; vườn của l&agrave;ng mai Thủ Đức, với mức gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; dao động từ v&agrave;i triệu đồng đến 100 triệu đồng/c&acirc;y. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c c&acirc;y mai "độc, lạ, khủng" lại c&oacute; gi&aacute; l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm triệu đồng, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o k&iacute;ch cỡ v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng của c&acirc;y. So với năm trước, mức gi&aacute; hiện nay kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thay đổi, thậm ch&iacute; c&oacute; phần giảm đi.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nhiều chậu mai Tết được c&aacute;c nh&agrave; vườn vận chuyển ra đường Phạm Văn Đồng (th&agrave;nh phố Thủ Đức) để b&agrave;y b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; từ sớm. C&aacute;c nh&agrave; vườn đang l&agrave;m việc hết m&igrave;nh để thay chậu, th&aacute;o kẽm, v&agrave; nhặt l&aacute; để đảm bảo rằng mai sẽ nở đ&uacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tại vuon mai vang ben tre Phương B&igrave;nh (th&agrave;nh phố Thủ Đức, TP Hồ Ch&iacute; Minh), gần 20 c&ocirc;ng nh&acirc;n đang t&iacute;ch cực thay chậu, b&oacute;n ph&acirc;n, tưới nước v&agrave; nhặt l&aacute; mai để k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y bung nụ v&agrave; nở đ&uacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y mong muốn.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Phương, chủ vườn mai Phương B&igrave;nh (th&agrave;nh phố Thủ Đức), c&oacute; một lịch sử gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với nghề trồng mai truyền thống. &Ocirc;ng chia sẻ: "Năm nay, thời tiết biến đổi, kh&ocirc;ng c&oacute; nắng gắt như thường lệ đ&atilde; khiến cho khoảng 1.000 c&acirc;y mai tại vườn kh&ocirc;ng ra hoa v&agrave; nở sớm... Dự kiến trong năm nay, t&ocirc;i sẽ mang ra thị trường khoảng 1.500 c&acirc;y mai với mức gi&aacute; b&aacute;n hoặc cho thu&ecirc; dao động từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/c&acirc;y".

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nh&agrave; vườn Phương B&igrave;nh (th&agrave;nh phố Thủ Đức, TP Hồ Ch&iacute; Minh) đang rất bận rộn với c&ocirc;ng việc chuẩn bị cho Tết. Ở đ&acirc;y, c&oacute; khoảng 1.500 c&acirc;y mai được sẵn s&agrave;ng để cung ứng ra thị trường trong dịp Tết năm nay.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Trước đ&oacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng từ Campuchia đ&atilde; đặt thu&ecirc; mai nhưng do dịch bệnh, h&agrave;ng kh&ocirc;ng thể được vận chuyển qua n&ecirc;n phải hủy đơn h&agrave;ng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng từ H&agrave; Nội cũng đ&atilde; đặt thu&ecirc; 60 c&acirc;y mai với mức gi&aacute; từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, nhưng do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19, đơn h&agrave;ng n&agrave;y cũng phải tạm ho&atilde;n", &ocirc;ng Phương chia sẻ.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&acirc;y mai h&igrave;nh quả b&oacute;ng đ&atilde; được một kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt thu&ecirc; với mức gi&aacute; 80 triệu đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Một c&acirc;y mai c&oacute; h&igrave;nh dạng tr&aacute;i tim độc đ&aacute;o đang được b&aacute;n với gi&aacute; cao l&ecirc;n đến 300 triệu đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phương cũng giới thiệu một c&acirc;y mai "độc, lạ" c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng con chim đặc biệt, đang được chăm s&oacute;c đặc biệt với mức gi&aacute; cao l&ecirc;n đến 1,8 tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Phương th&ocirc;ng b&aacute;o rằng gi&aacute; cho thu&ecirc; c&acirc;y mai trong năm nay đ&atilde; giảm khoảng từ 10 đến 20%, trong khi gi&aacute; b&aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; sự thay đổi đ&aacute;ng kể. Trong v&agrave;i ng&agrave;y gần đ&acirc;y, số lượng đơn đặt h&agrave;ng đ&atilde; tăng l&ecirc;n, v&agrave; một số c&acirc;y đ&atilde; được giao sớm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đặc biệt, tại vườn c&ograve;n c&oacute; một số c&acirc;y mai c&oacute; d&aacute;ng "độc, lạ" được b&aacute;n với gi&aacute; từ h&agrave;ng chục triệu đồng đến h&agrave;ng trăm triệu đồng, v&agrave; một c&acirc;y mai c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng con chim được b&aacute;n với gi&aacute; cao l&ecirc;n đến 1,8 tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nh&acirc;n đang chăm s&oacute;c bằng c&aacute;ch tưới nước cho những chậu mai. Tại vườn mai của &ocirc;ng Nguyễn Văn Th&ocirc;ng ở phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh (th&agrave;nh phố Thủ Đức), nơi chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c gốc mai lớn để trưng b&agrave;y tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty, nh&agrave; h&agrave;ng..., kh&aacute;ch h&agrave;ng hiện đ&atilde; đến xem v&agrave; lựa chọn gốc mai. &Ocirc;ng Th&ocirc;ng chia sẻ: "Năm nay, t&ocirc;i thấy thị trường mai s&ocirc;i động hơn so với năm ngo&aacute;i, v&agrave; TP Hồ Ch&iacute; Minh hiện đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t được dịch bệnh. Gần đ&acirc;y, nhiều c&acirc;y đ&atilde; được kh&aacute;ch h&agrave;ng từ H&agrave; Nội v&agrave; một số ng&acirc;n h&agrave;ng đặt thu&ecirc; với gi&aacute; từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng mỗi c&acirc;y, v&agrave; dự kiến sẽ được giao cho kh&aacute;ch v&agrave;o khoảng 20 th&aacute;ng Chạp". Mai vang co bao nhieu loai , v&agrave; trong số đ&oacute;, một số c&acirc;y đ&atilde; được kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt thu&ecirc; từ H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng với gi&aacute; từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng mỗi c&acirc;y.

<div style="text-align: justify;"> </div>

42.117.149.71

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com