nguyencun

nguyencun

ผู้เยี่ยมชม

nguyencuong070421@gmail.com

  Khám Phá Môi Trường Sinh Thái Lý Tưởng Cho Cây Mai Vàng (102 อ่าน)

11 ต.ค. 2566 12:57

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Giống một số c&acirc;y trồng kh&aacute;c như c&acirc;y cao su v&agrave; c&acirc;y c&agrave; ph&ecirc;, c&acirc;y mai v&agrave;ng cũng th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường sinh quyền đặc biệt. C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch hợp với v&ugrave;ng c&oacute; kh&iacute; hậu ẩm ấm thay v&igrave; v&ugrave;ng c&oacute; kh&iacute; hậu lạnh r&eacute;t v&agrave; mưa b&atilde;o k&eacute;o d&agrave;i.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ở Việt Nam, c&acirc;y mai v&agrave;ng ph&aacute;t triển tốt v&agrave; đạt đỉnh hoa đ&uacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n khi được trồng ở miền Nam, cụ thể từ Nha Trang trở về ph&iacute;a nam. Tr&aacute;i lại, việc trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng ở c&aacute;c tỉnh thuộc miền Bắc Trung Bộ v&agrave; Bắc Bộ, nơi c&oacute; m&ugrave;a lạnh k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; nhiều mưa lũ, thường dẫn đến t&igrave;nh trạng c&acirc;y mai kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển tốt v&agrave; thường nở hoa kh&ocirc;ng đ&uacute;ng m&ugrave;a.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngạc nhi&ecirc;n khi biết rằng hầu hết c&acirc;y mai đẹp m&agrave; người d&acirc;n miền Bắc mua để c&uacute;ng trong ba ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n thường được chở từ miền Nam. Hằng năm, v&agrave;o cuối năm &acirc;m lịch, nhiều thương l&aacute;i hoa kiểng từ miền Bắc đ&atilde; xuất hiện tại c&aacute;c vườn mai nổi tiếng ở Thu Đức, G&ograve; Vấp, Long An, Tiền Giang... Để mua một lượng lớn c&acirc;y mai v&agrave; sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh kinh doanh </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">b&aacute;n mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">.</span>

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tương tự, ở miền Nam, cũng c&oacute; nhiều c&acirc;y đ&agrave;o từ miền Bắc được trồng để c&uacute;ng Tết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều Kiện Đất Trồng C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng qu&aacute; k&eacute;n chọn loại đất trồng. Loại đất n&agrave;o, từ đất thịt, đất c&aacute;t pha, đất đỏ bazan, đất s&eacute;t pha đến đất ph&ugrave; sa, đều th&iacute;ch hợp trồng mai, miễn l&agrave; đất kh&ocirc;ng qu&aacute; k&eacute;m dinh dưỡng, đủ để c&aacute;c c&acirc;y kh&aacute;c sống. Đất trồng mai cần phải c&oacute; &aacute;nh nắng mặt trời, kh&ocirc;ng bị che khuất, v&agrave; cao r&aacute;o để tr&aacute;nh ngập &uacute;ng do mưa lũ hoặc triều cường.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&igrave; rễ c&aacute;i của c&acirc;y mai v&agrave;ng d&agrave;i v&agrave; chuyển thẳng xuống đất để h&uacute;t dinh dưỡng, nếu gặp nước ngầm qu&aacute; cao, rễ c&oacute; thể thối v&agrave; g&acirc;y hại cho sức khỏe của c&acirc;y. V&igrave; vậy, từ xa xưa, người trồng mai đ&atilde; biết chỉ n&ecirc;n trồng c&acirc;y tr&ecirc;n đất cao r&aacute;o như đất g&ograve; hoặc đất đồi, tr&aacute;nh những v&ugrave;ng đất trũng dễ ngập &uacute;ng trong m&ugrave;a mưa lũ v&agrave; triều cường.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng dễ bị tổn thương nếu gốc c&acirc;y bị ngập nước trong một hoặc hai ng&agrave;y, dẫn đến chất dinh dưỡng trong l&aacute; giảm, l&aacute; trở n&ecirc;n v&agrave;ng &uacute;a v&agrave; c&acirc;y dần chết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều Kiện &Aacute;nh S&aacute;ng Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng rất th&iacute;ch nắng, bao gồm cả &aacute;nh nắng mặt trời trực tiếp. V&igrave; vậy, vườn trồng mai cần được thiết kế sao cho c&acirc;y mai nhận được &aacute;nh s&aacute;ng đều, gi&uacute;p ch&uacute;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y mai v&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o lượng giờ nắng trong năm. Nếu c&oacute; &iacute;t hơn 2.000 giờ nắng, th&igrave; điều kiện n&agrave;y rất th&iacute;ch hợp cho c&acirc;y mai v&agrave;ng. Ngược lại, nếu lượng giờ nắng trong năm &iacute;t hơn 1.600 giờ, th&igrave; c&acirc;y mai v&agrave;ng sẽ ph&aacute;t triển k&eacute;m hơn. V&igrave; vậy, c&acirc;y mai v&agrave;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng đủ mức để ph&aacute;t triển tốt, v&agrave; thiếu &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m cho c&acirc;y ph&aacute;t triển chậm, yếu đuối v&agrave; dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi s&acirc;u bệnh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">>> Xem th&ecirc;m: ph&ocirc;i mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ 2022

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều Kiện Nhiệt Độ Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch nhiệt độ từ 25&deg;C đến 30&deg;C. Ch&uacute;ng c&oacute; thể chịu nhiệt độ tr&ecirc;n 30&deg;C trong một thời gian ngắn, nhưng nếu nhiệt độ xuống dưới 10&deg;C, c&acirc;y mai sẽ ph&aacute;t triển k&eacute;m hơn v&agrave; c&oacute; thể chết. Do đ&oacute;, c&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch hợp với kh&iacute; hậu ấm &aacute;p, v&agrave; nơi c&oacute; nhiệt độ thấp hơn l&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp cho c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều Kiện Gi&oacute; Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng trồng tốt trong m&ocirc;i trường c&oacute; gi&oacute; nhẹ, với tốc độ gi&oacute; dưới 3m/gi&acirc;y. Nếu c&acirc;y mai v&agrave;ng được trồng trong khu vực thường xuy&ecirc;n c&oacute; gi&oacute; mạnh hoặc b&atilde;o, n&oacute; c&oacute; thể ảnh hưởng xấu đến sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Gi&oacute; mạnh c&oacute; thể l&agrave;m cho l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; v&agrave; dẫn đến sự mất nước nhanh ch&oacute;ng, l&agrave;m c&acirc;y mai trở n&ecirc;n yếu đuối. Tuy nhi&ecirc;n, c&acirc;y mai v&agrave;ng thường c&oacute; rễ mạnh mẽ, đặc biệt l&agrave; rễ c&aacute;i, n&ecirc;n ch&uacute;ng c&oacute; thể chống lại gi&oacute; mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị đổ g&atilde;y. Tuy nhi&ecirc;n, nếu c&acirc;y mai v&agrave;ng phải đối mặt với gi&oacute; mạnh thường xuy&ecirc;n, n&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t triển chậm hơn v&agrave; trở n&ecirc;n yếu đuối hơn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều Kiện Mưa Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch hợp với v&ugrave;ng c&oacute; hai m&ugrave;a mưa v&agrave; nắng r&otilde; rệt trong năm, như điều kiện thời tiết tại miền Nam Việt Nam. Trong m&ugrave;a mưa, từ th&aacute;ng tư đến th&aacute;ng mười, c&acirc;y mai v&agrave;ng cần nhiều mưa để ph&aacute;t triển. Trong m&ugrave;a hoa mai, đối với l&aacute; trổ hoa v&agrave;o dịp gần Tết, cần nắng ấm v&agrave; thời tiết kh&ocirc; r&aacute;o. Việc n&agrave;y gi&uacute;p c&acirc;y mai v&agrave;ng ra hoa đ&uacute;ng m&ugrave;a, tạo ra những b&ocirc;ng hoa mai v&agrave;ng tươi đẹp để c&uacute;ng trong dịp Tết. Nếu thời tiết thay đổi v&agrave;o cuối năm v&agrave; mưa nhiều, c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể nở hoa kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ng&agrave;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&oacute;m lại, mặc d&ugrave; c&acirc;y mai v&agrave;ng dễ trồng v&agrave; dễ sống, n&oacute; chỉ ph&aacute;t triển tốt trong m&ocirc;i trường sinh quyền ph&ugrave; hợp. C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch nghi tốt với điều kiện thời tiết v&agrave; đất đai của miền Nam Việt Nam, với hai m&ugrave;a mưa v&agrave; nắng r&otilde; rệt, &iacute;t mưa b&atilde;o v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; lạnh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">>> Xem th&ecirc;m b&agrave;i viết về: h&igrave;nh c&acirc;y mai v&agrave;ng

42.115.84.26

nguyencun

nguyencun

ผู้เยี่ยมชม

nguyencuong070421@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com