nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  Dinh dưỡng chăm nom cây mai vàng (80 อ่าน)

21 พ.ย. 2566 10:05

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tiếp đ&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn mai v&agrave;ng b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> xin chia sẽ những b&agrave;i học thất bại trong săn s&oacute;c Dinh dưỡng cho mai v&agrave;ng để trong khoảng đấy bạn c&oacute; thể đ&uacute;t kết được kinh nghiệm trong việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai của m&igrave;nh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">#Thất bại thứ 1:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cố gắn sắm xem trong bộ nhớ của m&igrave;nh c&ograve;n c&aacute;i g&igrave; để bộc lộ cho anh em biết kh&ocirc;ng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Th&ocirc;i th&igrave; cố viết th&ecirc;m v&agrave;i thứ nữa. T&ocirc;i đang chần chờ c&oacute; phải tại ch&uacute;ng ta chăm nom qu&aacute; chu đ&aacute;o v&agrave; nhiệt t&igrave;nh (thuốc men v&agrave; chất dinh dưỡng (k&iacute;ch th&iacute;ch) m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng quản được n&oacute;.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nghĩ suy như thế n&agrave;y: Tại H&oacute;c M&ocirc;n c&oacute; một sư phụ (kh&aacute; to tuổi) c&oacute; khoảng 7 c&acirc;y mai, &ocirc;ng cụ lu&ocirc;n để tr&ecirc;n s&acirc;n gạch t&agrave;o trời nắng, v&agrave; t&ocirc;i thấy số đ&ocirc;ng cụ rất &iacute;t săn s&oacute;c mai.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&ocirc;i quan t&acirc;m thấy cụ đem những c&acirc;y n&agrave;y r&ecirc; v&agrave;o s&aacute;t nh&agrave; chơi v&agrave; chơi song khoảng 15/1 cụ bắt đầu xả t&agrave;n (do những c&acirc;y để trước nh&agrave;) v&agrave; nh&agrave; c&oacute; đa dạng con ch&aacute;u n&ecirc;n t&ocirc;i thấy cụ &iacute;t kẹ thuốc v&agrave; tưới ph&acirc;n. Thế nhưng, năm rồi trong khi t&ocirc;i lặt l&aacute; mai v&agrave;o ng&agrave;y 15 th&igrave; cụ tới ng&agrave;y 19 mới lặt (v&igrave; thế mai cụ nở rất chuẩn) cho tới b&acirc;y giờ c&acirc;y mai của cụ l&aacute; rất gi&agrave; nhưng m&agrave; t&ocirc;i thấy bộ l&aacute; gi&agrave; n&agrave;y lại đầy nghị lực kh&oacute; m&agrave; l&agrave;m chuyển lay nổi.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những h&ocirc;m nay, mai trong vườn cũng như trong đột nhi&ecirc;n khởi đầu nở khi m&agrave; vườn của cụ ko thấy một b&ocirc;ng. Trở lại B&igrave;nh Định, t&ocirc;i thấy nh&agrave; cụ tổ Sự vẫn như thế, t&ocirc;i hỏi &ocirc;ng c&oacute; đều đặn xịt thuốc kh&ocirc;ng th&igrave; &ocirc;ng bảo l&agrave; do </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mua b&aacute;n mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> gần nh&agrave; v&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave; n&ecirc;n b&acirc;y giờ gần như rất &iacute;t sử dụng thuốc, thậm ch&iacute; t&ocirc;i c&ograve;n thấy c&acirc;y của &ocirc;ng bị bọ trĩ quấy rối.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Việc thay chậu, thay đất &ocirc;ng bảo đ&acirc;u c&oacute; thời gian đ&acirc;u m&agrave; thay, thậm ch&iacute; anh thấy 2 c&acirc;y mai cổ ngo&agrave;i kia đ&atilde; tr&ecirc;n 13 năm t&ocirc;i chưa hề đụng tới bộ rễ của n&oacute;. Nhưng năm n&agrave;o cũng thế, cả l&agrave;ng B&igrave;nh Định điều kinh ngạc trước những c&acirc;y mai của cụ. N&oacute; nở một c&aacute;ch mảnh liệt v&agrave; hiệu quả, những c&aacute;i b&ocirc;ng ko biết từ đ&acirc;u m&agrave; t&iacute;nh từ l&uacute;c lặt l&aacute; người ta thấy nh&aacute;nh th&igrave; &iacute;t m&agrave; nụ th&igrave; nhiều.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cả hai người, c&aacute;ch nhau hơn 700 c&acirc;y số, thế nhưng cho đến thời điểm n&agrave;y, số đ&ocirc;ng họ l&agrave;m cho c&acirc;y mai m&agrave; tr&ocirc;ng vẻ kiểu d&aacute;ng rất giống nhau. Mong một ng&agrave;y n&agrave;o ấy một trong hai cụ thương t&ocirc;i m&agrave; truyền cho kỷ thuật tr&ocirc;ng nom mai, l&uacute;c đ&oacute; t&ocirc;i hứa với qu&yacute; vị n&oacute; sẽ l&agrave; kỷ thuật chung của ch&uacute;ng ta. Nhưng điều đấy đơn thuần l&agrave; kh&aacute;c vẳng. C&oacute; nhẽ thất bại người n&agrave;o cũng c&oacute;, nhưng với những thất bại ấy ch&uacute;ng ta biết r&uacute;t ra những b&agrave;i học cho m&igrave;nh để th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; rất tốt.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thế nhưng, l&uacute;c c&oacute; được những th&agrave;nh c&ocirc;ng, rất mong anh em ch&uacute;ng ta h&atilde;y cố chia sẽ để mọi người bớt ch&uacute;t đao khổ hơn khi thấy c&acirc;y mai m&igrave;nh ko được như ước muốn. Đấy cũng l&agrave; điều t&ocirc;i kh&aacute;c khao hơn cả b&iacute; quyết nhận được trong khoảng hai &ocirc;ng thầy mai.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong việc coi s&oacute;c mai c&oacute; lẻ ch&uacute;ng ta qu&aacute; n&oacute;ng vội muốn c&acirc;y mai m&igrave;nh phải c&oacute; phổ biến hoa, phải nở đ&uacute;ng Tết, phải....phải...V&igrave; thế ta cứ b&oacute;n ph&acirc;n, n&oacute; chưa ăn được bao nhi&ecirc;u th&igrave; lại phải ăn tiếp nhất l&agrave; b&oacute;n những ph&acirc;n kh&ocirc;ng th&iacute;ch nghi với c&ocirc;ng đoạn lớn mạnh hay sinh sản của mai.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sợ c&acirc;y kh&ocirc;ng tốt ta lại phun thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch, phun tới nỗi l&aacute; bị qu&eacute;o lại v&igrave; dư thuốc. Đại qu&aacute;t ta g&oacute;p phần l&agrave;n x&aacute;o tr&ocirc;n sinh l&yacute; của c&acirc;y th&igrave; việc c&acirc;y ko c&ograve;n biết l&uacute;c n&agrave;o l&agrave; Tết để trỗ hoa l&agrave; dĩ nhi&ecirc;n.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&acirc;m l&yacute; n&oacute;ng vội trước đ&acirc;y t&ocirc;i mắt phải rất thường, thời k&igrave; sau nầy nhận thấy ch&iacute;nh m&igrave;nh l&agrave; thủ phạm l&agrave;m cho c&acirc;y mai gặp c&aacute;c vấn đề x&aacute;o tr&ocirc;n đấy. Trong một b&agrave;i viết t&ocirc;i c&oacute; n&oacute;i: Ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta l&agrave; thủ phạm l&agrave;m cho mai mất đi t&iacute;nh khi kh&ocirc;ng của n&oacute;.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau thời gian thấy được lỗi của m&igrave;nh v&agrave; để kiểm định lại năm nay t&ocirc;i cũng đ&atilde; bỏ ra 1 v&agrave;i c&acirc;y mai để l&agrave;m th&iacute; nghiệm, c&oacute; c&acirc;y t&ocirc;i ko thay đất, ko b&oacute;n ph&acirc;n, kh&ocirc;ng tỉa c&agrave;nh m&agrave; chỉ tưới thường ng&agrave;y như c&aacute;c c&acirc;y kh&aacute;c. Việc d&ugrave;ng thuốc BVTV t&ocirc;i đ&atilde; ngưng hẳn hơn 4 th&aacute;ng nay rồi, h&agrave;ng th&aacute;ng chỉ sử dụng thuốc vi sinh tưới cho c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tới giờ nầy t&ocirc;i ko d&aacute;m kết luận điều g&igrave; cả, v&igrave; c&ograve;n phải chờ đợi v&agrave; phải chờ l&acirc;u hơn, phải l&agrave;m thử nghiệm &iacute;t ra cũng v&agrave;i ba lần mới d&aacute;m tạm bợ kết luận. T&ocirc;i rất th&iacute;ch th&aacute;i độ thực t&igrave;nh của c&aacute;c bạn đ&atilde; chia sẽ kinh nghiệm v&agrave; cũng c&oacute; ước muốn như c&aacute;c bạn l&agrave; ch&uacute;ng ta h&atilde;y chia sẻ những kinh nghiệm d&ugrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại cho nhau.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&ocirc;i thấy những quan điểm đ&oacute;ng g&oacute;p của phổ th&ocirc;ng độc giả rất chuẩn x&aacute;c. Hồi trước mai đa phần trồng bằng gieo hạt, qua mấy mươi năm, c&acirc;y n&agrave;o yếu sẽ bị đ&agrave;o thải, c&acirc;y n&agrave;o c&ograve;n sống th&igrave; mạnh khỏe hết sức, &iacute;t thấy người n&agrave;o thay đất b&oacute;n ph&acirc;n, cũng &iacute;t thấy ai ghẹ thuốc. B&acirc;y giờ, đa phần l&agrave; mai gh&eacute;p v&agrave; ch&uacute;ng ta chăm bẵm như anh nh&agrave; gi&agrave;u chăm con thơ, hở ch&uacute;t l&agrave; sợ con bệnh, nghe người n&agrave;o kể c&oacute; g&igrave; tốt, c&oacute; g&igrave; bổ l&agrave; cứ thế đưa v&agrave;o.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thay đất, b&oacute;n ph&acirc;n, qu&aacute;i ... Sao m&agrave; c&acirc;y vẫn chưa tươi tốt? L&aacute; vẫn chưa xanh? Lại t&igrave;m ph&acirc;n về phun phun, xẹp xẹp... Kh&agrave; kh&agrave;... Rốt cuộc th&igrave; cũng c&oacute; kết quả.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nhưng m&agrave; quy luật bỗng nhi&ecirc;n xanh rồi th&igrave; phải gi&agrave;, gi&agrave; rồi th&igrave; phải rụng. Chưa đến cuối năm m&agrave; l&aacute; đ&atilde; rụng đa dạng qu&aacute;. Th&ocirc;i chết! Lại tậu ph&acirc;n về, lại phun phun l&eacute;p gạnh... Hầu giữ lại những chiếc l&aacute; gi&agrave; cỗi ở lại tr&ecirc;n c&agrave;nh, l&aacute; ơi! Mi đừng rụng. B&ocirc;ng ơi! Khoan h&atilde;y nở những t&ocirc;i b&agrave;n về 2 sư phụ l&agrave;m t&ocirc;i thiết nghĩ c&oacute; thể "b&iacute; quyết" của 2 sư phụ l&agrave; trả c&acirc;y về với t&igrave;nh cờ, cho c&acirc;y sống bằng nội lực của ch&iacute;nh m&igrave;nh, bằng bản năng sinh tồn của m&igrave;nh, ta chỉ can thiệp v&agrave;o trong trường hợp thật cần yếu m&agrave; th&ocirc;i, v&agrave;i lời giả mạo muội, mong c&aacute;c b&aacute;c bỏ đừng cười.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/gia-ban-mai-vang-2024/

<div> </div>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com