phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Mùa mai vàng Tết ở phường Điện Nam Trung (110 อ่าน)

18 ม.ค. 2567 16:56

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">M&ugrave;a mai vang Tết ở phường Điện Nam Trung, thị x&atilde; Điện B&agrave;n, tỉnh Quảng Nam, thủ phủ mai v&agrave;ng Quảng Nam, đang diễn ra s&ocirc;i động khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; chốt đơn từ sớm. Thị trường mai Tết tại đ&acirc;y đang trở n&ecirc;n s&ocirc;i động v&agrave; n&aacute;o nhiệt, khiến những nh&agrave; vườn tại địa phương n&agrave;y đầy kỳ vọng v&agrave;o một m&ugrave;a mai Tết thắng lợi.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong những ng&agrave;y đầu th&aacute;ng Chạp, những vườn mai của gia đ&igrave;nh như &ocirc;ng Trương Văn Tr&uacute;c v&agrave; anh Nguyễn Văn Thanh đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa t&igrave;m đến tham quan, đặt thu&ecirc;, hoặc mua mai v&agrave;ng để chưng Tết. Anh Trương Văn Ho&agrave;ng, con &ocirc;ng Tr&uacute;c, chia sẻ với niềm phấn kh&iacute;ch: "Năm nay thời tiết thuận lợi, c&acirc;y mai &iacute;t bị s&acirc;u bệnh, năng suất b&uacute;p cao, v&agrave; chất lượng hoa đạt chuẩn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; theo d&otilde;i v&agrave; quan s&aacute;t từ giữa th&aacute;ng 11 &acirc;m lịch để bắt đầu lặt l&aacute; cho c&acirc;y mai chuẩn bị nở hoa đ&uacute;ng dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n."

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Những c&acirc;y mai chủ yếu l&agrave; mai cổ thụ, c&oacute; tuổi đời từ 50-70 năm, n&ecirc;n khả năng nở hoa đ&uacute;ng Tết cao, thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng. Kh&aacute;ch thu&ecirc; mai chủ yếu l&agrave; c&aacute;c cơ quan, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, v&agrave; khu du lịch trong tỉnh Quảng Nam v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Anh Ho&agrave;ng cho biết gi&aacute; thu&ecirc; giữa 5.000.000-50.000.000 đồng/c&acirc;y, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">So với năm trước, dự kiến m&ugrave;a mai Tết năm nay sẽ đạt thu nhập cao hơn do thời tiết thuận lợi, v&agrave; anh Ho&agrave;ng hy vọng c&oacute; thể thu được khoảng 400 triệu đồng từ việc cho thu&ecirc; mai. C&aacute;c nh&agrave; vườn kh&aacute;c như anh Nguyễn Văn Thanh v&agrave; &ocirc;ng Đo&agrave;n Văn Dũng cũng đang t&iacute;ch cực chuẩn bị v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y mai của m&igrave;nh để đ&oacute;n chờ một m&ugrave;a Tết sung t&uacute;c v&agrave; bội thu.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">++> xem th&ecirc;m giong mai nhi ngoc toan đang hot nhất hiện nay

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với thời tiết thuận lợi, người trồng mai ở Điện Nam Trung đều phấn khởi v&agrave; đầy niềm tin v&agrave;o m&ugrave;a mai Tết năm nay. Ước t&iacute;nh, mỗi nh&agrave; vườn c&oacute; thể thu l&atilde;i khoảng 100 triệu đồng từ m&ugrave;a mai Tết. Đ&acirc;y l&agrave; một điều bất ngờ v&agrave; l&agrave;m tăng th&ecirc;m sự phấn kh&iacute;ch cho những người trồng mai tại thủ phủ mai v&agrave;ng Quảng Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Vườn mai Ho&agrave;ng Long l&agrave; nh&agrave; vườn chuy&ecirc;n cung cấp sỉ số lượng lớn nhỏ c&aacute;c loại mai tết, phục vụ tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, được rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận nồng nhiệt. Mai v&agrave;ng tại Ho&agrave;ng Long được chăm s&oacute;c rất kỹ lưỡng từ việc kiểm tra đất nước, nhiệt độ, &aacute;nh s&aacute;ng cho đến tạo h&igrave;nh, cắt tỉa để cho ra chậu mai đẹp.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mọi thứ được thực hiện chuy&ecirc;n nghiệp dưới b&agrave;n tay của nhiều nghệ nh&acirc;n c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm. Vườn mai ho&agrave;ng long

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tập thể nh&acirc;n vi&ecirc;n Vườn Mai Ho&agrave;ng Long Tại Ho&agrave;ng Long cung cấp sỉ lẻ c&aacute;c d&ograve;ng mai v&agrave;ng quấn đế, mai sắp rể, sửa rể, gốc nhớt được tạo h&igrave;nh đẹp, c&ocirc;ng phu. T

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">hế mai, d&aacute;ng mai tại vườn cũng rất phong ph&uacute;, mang nhiều &yacute; nghĩa ri&ecirc;ng, hoa nở sai, nhiều c&aacute;nh v&agrave; m&agrave;u hoa đẹp.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Khu vực trồng mai v&agrave;ng

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với gi&aacute; th&agrave;nh rẻ, ph&ugrave; hợp với mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng từ mua bu&ocirc;n, mua lẻ, mua biếu tặng, t&ugrave;y k&iacute;ch cỡ m&agrave; mai v&agrave;ng ở đ&acirc;y được b&aacute;n với nhiều mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau, thuận mua vừa b&aacute;n v&agrave; tuyệt đối kh&ocirc;ng n&oacute;i th&aacute;ch, kh&ocirc;ng n&acirc;ng gi&aacute;.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ho&agrave;ng Long l&agrave; nguon mai vang ban tet nh&acirc;n giống, chăm s&oacute;c mai, mua b&aacute;n hoa mai v&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp tại T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đặc biệt người chơi mai c&oacute; thể t&igrave;m được tại đ&acirc;y những giống hoa mai đẹp, qu&yacute; hiếm như nhị ngọc to&agrave;n, si&ecirc;u b&ocirc;ng s&agrave;i g&ograve;n, tam sắc ho&agrave;ng mai&hellip; c&aacute;c c&acirc;y mai tại đ&acirc;y đều c&oacute; l&aacute; c&acirc;y xanh, hoa d&agrave;y dặn, th&acirc;n gốc to tr&ograve;n v&agrave; mập mạp. Khung cảnh xung quanh vườn mai Ho&agrave;ng Long Ho&agrave;ng Long l&agrave; nguồn cung cấp mai lớn, đẹp nhất cho c&aacute;c nh&agrave; bu&ocirc;n v&agrave;o dịp tết với gi&aacute; cả rất rẻ v&agrave; được nhiều người biết đến. Đến với vườn mai Ho&agrave;ng Long bạn sẽ t&igrave;m được những c&acirc;y mai c&oacute; hoa v&agrave; lộc non như &yacute; muốn. Ho&agrave;ng Long c&ograve;n c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ vận chuyển, thanh to&aacute;n linh hoạt nhất. Với những kinh nghiệm v&agrave; giải ph&aacute;p to&agrave;n diện về cung cấp mai v&agrave;ng chơi tết đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng,

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ho&agrave;ng Long sẽ l&agrave; địa chỉ đ&aacute;ng tin cậy để anh em lấy mai b&aacute;n tết. Q&uacute;y kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ vườn mai Ho&agrave;ng Long qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ sau:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Li&ecirc;n Hệ:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long
Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.237

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com