đồng hồ

đồng hồ

สมาชิก

walshnatasha860@gmail.com

  Baby-G BA-112-1ADR (75 อ่าน)

3 พ.ค. 2567 15:41

<em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR - đồng hồ thể thao d&agrave;nh cho c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i c&aacute; t&iacute;nh, với chất liệu cao cấp, thiết kế năng động, m&agrave;u sắc thời thượng, hứa hẹn sẽ ph&aacute; đảo giới trẻ to&agrave;n thế giới. L&agrave; chiếc đồng hồ v&ocirc; c&ugrave;ng ph&ugrave; hợp với những c&ocirc; g&aacute;i mạnh mẽ, c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; thể thao.</span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><strong style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thương hiệu: </span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Chiếc đồng hồ G-Shock đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t minh năm 1983 bởi một kỹ sư của Casio. Với thiết kế thể thao, nhiều t&iacute;nh năng nổi trội như chống nước, đ&egrave;n Led th&igrave; G-Shock ch&iacute;nh thức tạo n&ecirc;n một cơn sốt sốt hồ cho giới trẻ to&agrave;n thế giới. V&agrave; đến năm 1988 th&igrave; đ&atilde; c&oacute; 19 triệu chiếc G-shock đ&atilde; được b&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" />

<div style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" align="CENTER">
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baby-G đồng hồ thể thao v&ocirc; c&ugrave;ng năng động</span></span></div>
<br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội đ&oacute;, Casio tiếp tục cho ra d&ograve;ng sản phẩm tương tư nhưng d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho nữ giới mang t&ecirc;n Baby-G. Xin giới thiệu c&aacute;c bạn nữ y&ecirc;u th&iacute;ch thể thao, tham gia nhiều hoạt động ngo&agrave;i trời. </span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><strong style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thiết kế v&agrave; chất lượng </span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR với 4 m&agrave;u ch&iacute;nh : đen, hồng, xanh dương v&agrave; v&agrave;ng. &Iacute;t c&oacute; thương hiệu đồng hồ cao cấp d&ugrave; bong kết hợp nhiều m&agrave;u sắc rực rỡ trong thiết kế của m&igrave;nh như Baby-G v&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; thể hiện được sự đẳng cấp nhưng Baby-G lại l&agrave;m được điều đ&oacute;. </span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">C&aacute;ch để xem </span></span><span style="vertical-align: inherit;"><strong style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;">tại đ&acirc;y</span><em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"> nh&eacute; </span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;">Nền đồng hồ với 4 tần số: Hồng, xanh dương, v&agrave;ng, đen theo thứ tự từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong. Mỗi tầng m&agrave;u đềo c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c chi tiết như chữ, h&igrave;nh, số tr&ecirc;n n&oacute;. Nhưng mọi thứ kh&ocirc;ng hề g&acirc;y mặt đồng hồ trở n&ecirc;n rối m&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&ograve;a hợp v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a.</span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span>

<div style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" align="CENTER">
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kh&ocirc;ng hề th&ocirc; đi đeo l&ecirc;n tay c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i d&ugrave; nhỏ nhắn</span></span></div>
<br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kim đồng hồ kh&aacute; lớn v&agrave; m&agrave;u chủ đạo l&agrave; hồng kết hợp với tầng ngo&agrave;i c&ugrave;ng đồng hồ cũng m&agrave;u hồng. L&agrave;m cho chiếc đồng hồ bắt đầu hơi nữ t&iacute;nh một ch&uacute;t. Ngo&agrave;i ra trong chia l&agrave;m 3 khoảng: khoảng thời gian, khoảng ng&agrave;y v&agrave; khoảng đếm gi&acirc;y. </span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Mặt k&iacute;nh đồng hồ từ Mineral Crystal cường lực, v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p v&agrave; bền bỉ, rất kh&oacute; bị trầy xước hay bễ g&atilde;y. Ngo&agrave;i ra, v&ocirc; c&ugrave;ng trong suốt, s&aacute;ng b&oacute;ng, kh&oacute; bị mờ kể cả d&ugrave;ng l&acirc;u. </span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Khung đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR &ocirc;m chặt mặt đồng hồ v&agrave; được thiết kế m&aacute;y m&oacute;c, c&oacute; nhiều n&uacute;t bấm xung quanh. V&agrave; đồng bộ với d&acirc;y đeo cũng c&oacute; m&agrave;u đen b&oacute;ng. Tạo một th&agrave;nh phần c&oacute; thể tải xuống tối đa. Cả hai đều l&agrave;m từ nhựa cao cấp v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p, chịu lực rất tốt. </span></span></span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">C&aacute;ch để xem </span></span><span style="vertical-align: inherit;"><em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;">tại đ&acirc;y</span><em style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;"> nh&eacute; </span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px; color: #9a00b2;"><span style="vertical-align: inherit;">◥ </span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="vertical-align: inherit;">V&igrave; đeo d&acirc;y nhựa, n&ecirc;n đeo v&agrave;o rất thoải m&aacute;i dễ chịu, nhưng lại v&ocirc; c&ugrave;ng chắc chắn. C&oacute; thể tha hồ vận động, chơi thể thao trong thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng. Đối với người hay đổ nhiều mồ h&ocirc;i vẫn cảm thấy m&aacute;t mẻ v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng.</span></span></span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><br style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;" /><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;"> </span>

<div style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif, Tahoma; font-size: 12px;">[size= small]<span style="font-family: Tahoma;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">- DQThang20240503[/size]</span></span></span></div>

103.125.235.21

đồng hồ

đồng hồ

สมาชิก

walshnatasha860@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com